DERNEK TÜZÜĞÜ

İLİM VE EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

MADDE 1

Derneğin Adı: İLİM VE EĞİTİMCİLER DERNEĞİ

Derneğin Merkezi ve Adresi  ANKARA’dIr.

Açık Adres: Gülpınar  Mahallesi 137.Sokak No: 2/8/A  Altındağ/Ankara

Derneğin Kısa ADI:İLEDER

MADDE 2

Derneğin Amacı

Türkiye  Cumhuriyeti Anayasası ve Türk Milli Eğitiminin temel amaç ve hedefleri doğrultusunda, eğitim gönüllüleri arasında sevgi ve saygıyı, birlik ve beraberliği, sosyal ve kültürel, maddi ve manevi yardımlaşmayı ve dayanışmayı temin etmek ve devamını sağlamak, çağdaş eğitimin her kademedeki eğitimcilerinin haklarını korumak ve kollamaktır.

MADDE 3

Derneğin Çalışma Konuları

 1. Türkiye’de insani değerlere göre çağdaş bir bilgi toplumu oluşturmak için gerekli olan her türlü eğitim ve öğretim çalışmalarının içinde bulunmak ve desteklemek.
 2. Branşlara ve meslek alanlarına göre komisyonlar, zümreler ve çalışma grupları kurarak üyelerin ve eğitimcilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, mesleki formasyonlarını güçlendirmek ve topluma olan faydalarını artırmak üzere çok yönlü eğitim programları (kurs, konferans, seminer, panel, sempozyum vb.) düzenlemek,
 3. Öğretmen, öğrenci, veli ve her türlü eğitimle ilgili konularda anketler yapmak ve yaptırmak; kişi, kurum ve kuruluşlara yönelik, rehberlik ve eğitim danışmanlığı sunmak,
 4. Eğitim ve öğretim hizmetlerine katkıda bulunmak üzere anaokulu, ilköğretim, ortaöğretim ve  yüksek öğretim seviyesinde kurs, dershane, etüt merkezi ve öğretim kurumları açmak veya mevcutları desteklemek,
 5. Her seviyedeki resmi ve özel eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak onların sosyal, kültürel ve spor tesislerinden istifade etmek,
 6. Üyelerin ve eğitimcilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, kaynaşma ve dayanışmalarına katkıda bulunmak üzere aile ziyaretleri, yurtiçi ve yurt dışı gezileri, piknik, kamp ve sportif faaliyetler gibi sosyal aktiviteyi artırıcı program ve yarışmalar düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 7. Yetenekli, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencileri burs, yurt v.b imkanlarla desteklemek; vefat etmiş eğitimcilerin aile ve çocuklarına –imkanlar ölçüsünde- her türlü eğitim desteğinde öncelik vermek,
 8. Eğitimcilerin hayat standartlarını geliştirmelerine yardımcı olmak, bakmakla yükümlü oldukları kimselere ve ihtiyaç sahibi öğrencilerine maddi destek sağlamak; barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yurt pansiyon ve misafirhane açmak
 9. Derneğe gelir sağlamak amacıyla kültür, sanat faaliyetleri yapmak, kermesler düzenlemek, spor ve turizm organizasyonlarına öncülük etmek,
 10. İletişim ve bilişim araçlarından en iyi bir şekilde istifade etmek ve eğitimcilere destek amacıyla, bilgisayar ve internet kullanımı ve yabancı dil kursları açmak.
 11. Eğitim ve öğretimin herhangi bir kademesinde bulunan öğrencilere, araştırmacılara imkanlar nispetinde burslar temin etmek, çeşitli eğitim yardımlarında bulunmak.
 12. Yasal çerçevede, okullar arası, kültürel ve sportif yarışmalar düzenleyerek öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişmelerine katkı sağlamak,
 13. Gelişmiş ülkelerdeki eğitim ve öğretim sistemleri incelenerek, özel araştırma kurumları ve işbirliği yaparak yada özel araştırmalar ve anketler yaptırıp raporlar yayınlayarak Türk Milli Eğitiminin gelişmesine her türlü katkıda bulunmak,
 14. Her konuda seminer ve konferanslar vererek, anma günleri tertipleyerek, gezi ve eğitim programları düzenleyerek toplumun eğitim seviyesini yükseltmeye katkıda bulunmak,
 15. Derneğin amacına uygun çalışma yapan başarılı eğitimcileri –üyelik şartı olmaksızın- ödüllendirmek,
 16. Yasal çerçevede kurulmuş ve çalışmakta olan vakf, dernek, sendika vb, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, platformlar oluşturmak, federasyonlar kurmak veya federasyonlara ve konfederasyonlara üye olmak,
 17. Amaç ve hedefler doğrultusunda her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eğitim materyalleri (CD, VDC, fİlm vb.) geliştirmek, projeler üretmek veya bu alandaki ARGE  çalışmalarını desteklemek.
 18. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan bilgi, belge, doküman ve yayınları temin ederek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için kitap, dergi, gazete ve bülten çıkarmak ve dağıtmak.
 19. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal ve hizmet satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
 20. Yasal çerçevede uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
 21. İhtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla, yasal çerçevede iktisadi, ticari ve sınai işletmeler kurmak ve işletmek,
 22. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şubeler ve temsilcilikler açmak,
 23. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılamak ve yardımlaşmak amacıyla sandık kurmak,
 24. Amaçların gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren (kütüphane kurmak, çevreyi korumak ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak gibi) konularda ortak projeler yürütmek,
 25. Eğitim kurumlarının çağdaş araç, gereç ve imkanlara donatılmasına destek olmak, okullarda derslik, işlik, laboratuarlar açmak veya açılmasına yardımcı olmak,
 26. Türkiye’deki eğitimi, çocukları ve gençleri olumsuz etkileyen kitle iletişim araçlarındaki olumsuz yayınlara karşı sivil toplum reflekslerini harekete geçirmek,
 27. Radyo ve televizyonlarda öğretmenlere, öğrencilere, velilere, eğitimcilere ve tüm topluma yönelik eğitim programları yapmak ve yaptırmak, yapılanları desteklemek,
 28. Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar tarafından finanse edilen araştırma, eğitim, kapasite artırma v.b yatırım projeleri hazırlamak, yürütmek, bu projelerde ortak olmak, iştirakçi, taşeron ve danışman olmak ve görev almak.

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

  MADDE 4

  Üyelik KOŞULLARI

  Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir.

  Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneği hizmet eden, maddi ve manevi araç sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

  MADDE 5

  Üyeliğin Sona Ermesi

  Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

  Kendiliğinden; Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

  Çıkma ile; Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kurulan ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçların sona erdirmez.

  Çıkarılma İle; Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

 1.  Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2.  Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3.  Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4.  Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 6.  Geçerli bir mazereti olmadığı halde Genel Kurul’ a iştirak etmemek.

  Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

  Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

  MADDE 6

  Üyelerin Hakları

  Her üyenin; Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,

  Genel Kurulda bir oy kullanmak hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

             Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kulunları. Bu kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

                Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

               

                MADDE 7

                Üyelerin Yükümlülükleri

                Üyelerin Yükümlülükleri Şunlardır;

                Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenir.

                Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                Organlar

                MADDE 8

                Dernek  Organları

                Derneğin Zorunlu Organları aşağıdaki kurullardan oluşur;

                Genel kurul,

                Denetim kurulu,

                MADDE 9

                Dernek Genel Kurulu’nun Kuruluş Şekli

                Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden  oluşur.

                Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

  Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mart ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

  Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

  Yönetim kurulu , genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

  MADDE 10

  Dernek Genel Kurulu’nun Çağrı Usulü

  Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

  Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

  Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

  MADDE 11

  Dernek Genel Kurulu’nun Toplantı usulü

  Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

  Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim  kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına  imza koyarak toplantı yerine girerler.

  Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

  Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

  Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazurun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

  Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür ancak toplantıda hazır bulanan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

  Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş  bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

  Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

  Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

  MADDE 12

  Genel Kurulun Görev  ve Yetkileri

  Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karar bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kurulan yetki verilmesi,
 8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 12. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 13. Derneğin vakıf kurması,
 14. Derneğin fesih edilmesi
 15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 17. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE 13

Yönetim Kurulunun Oluşumu

Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

                Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

                Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

                Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

                MADDE 14

                Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 1. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
 2. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek.
 3. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 4. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 5. Genel kurulun verdiği yetki iel taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 6. Genel kurulun vrediği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 7. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,
 8. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 9. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 10. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 11. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 12. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 13. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 14. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

MADDE 15

                Başkanın Görev ve Yetkileri

 1. Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
 2. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 3. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 4. Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
 5. Derneğin yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
 6. Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.
 7. Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 8. Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.
 9. Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer  konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

MADDE 16 

Denetleme Kurulu Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen

çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini,

                   Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

                   Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

                   Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

                   Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer korulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                   Derneğin Şubeleri

                   MADDE 17

                   Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

                   Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

                   MADDE 18

                   Şubelerin Görev ve Yetkileri

                   Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu  olduğu  dernek iç örgütlüdür.

                   MADDE 19

                   Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

                Şubenin organları, genel kurul,y yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

                Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.

                Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube de de uygulanır.

                MADDE 20

                Şubelerin Genel Kurularının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

                Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

                Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir,  Ocak ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

                Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

                Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir.

                Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak.

                Şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

                Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

                Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

             Çeşitli Hükümler

             MADDE 21

             Derneğin Gelir Kaynakları

             Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye aidatı: Üyelerden aylık olarak 10 TL aidat alınır. Yıllık olarak ta 120 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltilmeye genel kurul yetkilidir,
 2. Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 4. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 8. Diğer gelirler.

 

MADDE 22

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

      Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) Alındı Belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı  belgesi yerine geçer.

         Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) Gider Makbuzu düzenlenir.

         Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ( Dernekler Yönetmeliği EK-147te örneği bulunan ) Ayni Yardım Teslim Belgesi İle yapılır. Kişi, kurum ve ya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15 ‘te örneği bulunan) Ayni Bağış alındı belgesi ile kabul edilir.

         MADDE 23

         Gelir ve Gider İle Borçlanmada Usul

         Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

         MADDE 24

         Derneğin İç Denetimi

         Dernekte Genel kurul , Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

         Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

         MADDE 25

         Derneğin Feshi ve Tasfiyesi

         Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

         Fesih  halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir.

         Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

         MADDE 26

         Lokal Ve Tesis Açma

                Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

                MADDE 27

                Sandık Kurma

                Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

                MADDE 28

                Defter ve Kayıtlar

                Dernek mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

                MADDE 29

                Hüküm Eksikliği

                Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Mustafa KILIÇGİL

Ahmet ŞAHİN

Süleyman DOĞANTEKİN

Serkan GÜNDOĞMUŞ

Ali AKIN

Adem USLU

Vahit GÖKTAŞ

© 2019 İLEDER. Tüm Hakları Saklıdır. / Gülpınar Mahallesi 137.Sokak No: 2/8/A Altındağ/Ankara .